Veilig overblijven

TSO-ASSISTENT helpt overblijven veilig maken

Algemene criteria voor veilig overblijven

Tijdens de overblijf dienen kinderen zich thuis te voelen, zich gerespecteerd te weten en zichzelf te kunnen zijn. Veilig overblijven betekent een dusdanige organisatie van de overblijf dat de veiligheid van het kind structureel gewaarborgd is. Wanneer we kijken naar het geheel van de overblijf, dus de uitvoering, de registratie/administratie en de financiële afwikkeling, dan zijn dit de belangrijkste criteria:

 • Onafgemelde afwezigheid moet gesignaleerd worden en het moet mogelijk zijn voor de overblijfmedewerkers om daar adequaat op te reageren.
 • Overblijfmedewerkers dienen over up-to-date informatie te beschikken wat betreft aandachtspunten (gezondheid, voeding, medicatie e.d.) en noodnummers van ouders of andere verantwoordelijken.
 • Een adequate overdracht van bijzonderheden tijdens de overblijf, m.n. wat betreft gezondheid en onveilig gedrag
 • De privacy van het kind dient gewaarborgd te zijn.
 • Kinderen niet met overblijfgeld over straat laten gaan.
 • Geen overblijfgeld bewaren in de school.
 • Veilig spelen met veilig speelgoed en speelmateriaal.
 • Veilige omgeving met lage risico's wat betreft vallen, stoten, uitglijden en contact met scherpe voorwerpen, gevaarlijke apparaten en chemicaliën.
 • Er zijn overblijfregels opgesteld die de risico's inperken en deze regels zijn gecommuniceerd met ouders, medewerkers en kinderen.
 • Er is een ontruimingsplan opgesteld bij ongevallen en calamiteiten. Dat plan is geoefend en gecommuniceerd met ouders, medewerkers en kinderen.
 • Er zijn voldoende mensen aanwezig (minimaal 50%) met kennis van zaken en geoefendheid op het gebied van EHBO en BHV en tevens zijn de benodigde verband- en blusmaterialen aanwezig.
 • Goed opgeleide en goed geïnformeerde overblijfmedewerkers.
 • Nieuwe overblijfmedewerkers kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
 • Overblijfmedewerkers oefenen altijd toezicht uit en worden zo min mogelijk belast met taken die het toezicht houden in de weg staan.
 • Goede communicatie en uitvoering van het pedagogisch beleid d.m.v. protocollen en richtlijnen.
 • Een overblijfmedewerker staat in principe steeds voor dezelfde groep kinderen en zal daardoor een band opbouwen met de kinderen. Door consequent duidelijke regels en gewoonten te hanteren zullen kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 • Pesten en andere vormen van agressie dienen tijdig gesignaleerd te worden door overblijf-medewerkers die daar tevens op een goede manier dienen te reageren.

De bijdrage van TSO-ASSISTENT aan veilig overblijven

Voor zover de veiligheid niet in de uitvoering ligt maar in de registratie/administratie en de financiële afwikkeling, streeft TSO-ASSISTENT er naar zo veel mogelijk aan de veiligheidscriteria tegemoet te komen. TSO-ASSISTENT voorziet daarom in het volgende:

 • De school weet op elk moment exact hoeveel en welke kinderen zijn toevertrouwd aan welke TSO-medewerkers.
 • Ouders/verzorgers ontvangen vanuit het systeem een melding als een kind onafgemeld afwezig blijkt te zijn, om herhaling te voorkomen.
 • TSO-medewerker heeft een actueel overzicht van de gereserveerde kinderen met hun aandachtspunten (medicijnen, dieet e.d.) en noodnummers m.b.v. automatisch gegenereerde overdrachtslijsten.
 • TSO-medewerker kan deze belangrijke informatie ook heel snel vinden met de computer of de smartphone op het schoolplein.
 • TSO-medewerker kan kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben met 1 klik bovenaan de lijst zetten.
 • TSO-medewerker en coördinator hoefven heel weinig tijd te besteden aan registratie en administratie waardoor zij zich volledig kunnen richten op het toezicht houden en begeleiden.
 • TSO-medewerker kan snel en gemakkelijk een logboek bijhouden van alle incidenten m.b.t. kinderen of collega TSO-medewerkers waarmee de verantwoordelijkheid adequaat kan worden afgelegd.
 • Ouders/verzorgers hoeven hun kinderen geen geld, pasje of briefjes bij zich te laten dragen.
 • De school hoeft geen geld te bewaren in de school.
 • De school kan protocollen en richtlijnen (overblijfregels, ontruimingsplan, gedragsadvies, pestprotocol enz.) via het systeem ter beschikking stellen aan de TSO-medewerkers en/of de ouders.
 • De TSO-coördinator kan van elke medewerker zien of deze geschoold is en wanneer de geldigheid van het EHBO-diploma verstreken is en hiermee rekening houden bij het inroosteren van de medewerkers.
 • De TSO-coördinator kan van elke medewerker registreren of de Verklaring Omtrent Gedrag getoond is.
 • De privacy van kind en ouders is mede gewaarborgd doordat na verloop van 15 minuten het beeldscherm afsluit. Dit geldt voor medewerkers en coördinator die ingelogd zijn op school en ook voor ouders die thuis ingelogd zijn.

Vertrouw op TSO-ASSISTENT

De school kan er op vertrouwen dat de TSO-medewerkers correct zijn geïnformeerd en adequaat kunnen handelen in geval van calamiteit of risicovolle, kindgebonden situaties.